Pravidla soutěže „Vyhraj konzoli Nintendo Switch console Red + Super Mario Odyssey”

1 Organizátor soutěže

1.1 Organizátorem soutěže je společnost CONQUEST entertainment a.s. se sídlem Hybernská 20/1007, 111 21 Praha 1, IČO:  26467909, DIČ: CZ26467909, zapsaná v obchodním rejstříku Praha, spis. zn.: B 7293, dále jen „Organizátor soutěže”.

2 Jak soutěžit

2.1 Soutěž probíhá od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017 na facebookové stránce https://www.facebook.com/nintendoclubcz/ a na instagramové stránce https://www.instagram.com/conquest_entertainment/

2.2 Soutěž je určena uživatelům sociální sítě Facebook a Instagram starším 15 let s trvalým bydlištěm a doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, dále jen „účastník soutěže“. Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Ověřování proběhne před předáním ceny.

2.3 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zprostředkovateli soutěže a osoby výše uvedeným osobám blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2.4 Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže nebo Zprostředkovatele soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí v soutěži způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže, Zprostředkovateli soutěže či třetí osobě, dále mohou být vyloučeni soutěžící zneužívající či porušující pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže, Zprostředkovatele soutěže či třetí osoby nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu.

3 Pravidla soutěže

3.1 Úkolem soutěžícího je vyfotografovat se s postavou Maria na grafických vizuálech v přestupním tunelu pražského metra (dolní stanice Můstek, trasa A) a zveřejnit fotografii na sociálních sítích Facebook nebo Instagram s #MarioVMetru.

3.2 Účastí v soutěži soutěžící potvrzuje znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže.

4 Výhra

4.1 V rámci soutěže je možné získat následující hlavní cenu:

1. místo – Konzole Nintendo Switch console Red + Super Mario Odyssey

4.2 Kromě výše zmíněné hlavní ceny bude vybráno i 5 dalších nápaditých fotografií, jejichž autoři získají malou pozornost s motivem hry Super Mario Odyssey. Těchto 5 fotografií bude vybráno náhodně.

4.3 Výherci soutěže budou informováni o výhře pod soutěžním příspěvkem na profilu https://www.facebook.com/nintendoclubcz/, a to nejpozději do 7 pracovních dnů po skončení soutěže, načež budou vyzváni ke kontaktu prostřednictvím privátní zprávy.

4.4 Výhra bude vítězům doručena do tří týdnů od vyhodnocení soutěže. Výhra je nepřevoditelná, nesměnitelná a nelze ji vyměnit za finanční obnos.

5 Výběr výherců

5.1 Výherce hlavní ceny dle odstavce 4.1. bude vybrán porotou složenou ze spádových členů Organizátora soutěže.

5.2 Výherci cen útěchy dle odstavce 4.2. budou vybráni náhodně. Jeden vybraný výherce získá pouze jednu cenu útěchy. Celkem bude vybráno 5 výherců cen útěchy.

6 Práva a povinnosti Organizátora soutěže

6.1 Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu a s účinností k okamžiku zveřejnění na profilu organizátora https://www.facebook.com/nintendoclubcz/.

6.2 Organizátor soutěže nezodpovídá za doručení výher, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou) či za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže.

6.3 Organizátor soutěže nezodpovídá za to, že si výherce nepřečte výzvu k zaslání zprávy pod soutěžním příspěvkem. Organizátor soutěže neodpovídá za jiné důvody, kvůli kterým si výherce nepřečetl výzvu nebo ho nekontaktoval pomocí privátní zprávy. V případě, že se výherce neozve pomocí privátní zprávy do 14 dnů od zveřejnění výherce, propadá výhra Organizátorovi soutěže a nebude výherci udělena.

6.4 Organizátor soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit odpovědi, které: a) neodpovídají zadanému tématu soutěže, b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy, c) by mohly poškodit dobré jména Organizátora, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Organizátora nebo třetí osoby, d) u které byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže, e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

6.5 O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor soutěže.

6.6 Účast ani výhru v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

7 Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

7.1 V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“) a Úřadem pro ochranu osobních údajů, kde jsme zaregistrováni pod číslem 00044349, uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové nebo instagramové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

7.2 Osobní údaje pořadatel zpracovává v elektronické podobě. Osobní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím třetích stran, zejména pak subjektů podílejících se na průběhu promo akce. Pořadatel je zodpovědný za ochranu osobních údajů v rozsahu podle zákona č.101/2000 Sb.

7.3 Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook či Instagram. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook, Instagram,  společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.

8 Závěrečná ustanovení

8.1 V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel.

8.2 Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky soutěže. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na facebookové stránce: https://www.facebook.com/nintendoclubcz/.

V Praze, dne 1. 11. 2017