Monster Hunter Tri

Monster Hunter Tri Vás pøivede do rozsáhlého a pestrého svìta ve kterém budete jako nadìjný lovec bojovat za slávu, bohatství a životy vesnièanù. Za hranicemi vesnice totiž žije a dýchá divoèina jež je domovem neuvìøitelného množství nestvùr. Tito posvátnou úctu vzbuzující behemoti už dlouho vládli tomuto svìtu, ale právì vy máte sílu dokázat, že jste jeho pravými pány.

Monster Hunter Tri líèí úžasný ekosystém kde lidstvo žije spoleènì s fantastickými tvory toulajícími se po souši, pod vodou i ve vzduchu. Hra pøináší jak online, tak offline kooperativní módy. Hráèi mohou jít na onlinový lov v partì až ètyø lovcù, nebo se vydat na dobrodružství ve dvou na jedné televizi. Hráèi také mají možnost èelit tomuto nebezpeènému svìtu sami. Na pomoc jim pak pøijde Cha-Cha , poèítaèem ovládaný pomocník, jehož stopovací dovednosti a možnost líèit pasti, budou neocenitelnou pomocí pøi vašem lovu.

Prostøedí: hra pøináší nová prostøedí jako podvodní svìt nebo vulkán, což nabízí nové herní mechanismy a schopnosti

Vylepšený ekosystém: pøedstavujeme do posledního detailu vymodelovaný svìt kde lidé a nestvùry žijí bok po boku v živém ekosystému. Nestvùry zde nereagují jen na lov ale také na sebe vzájemnì

Ovládání: vyberte si ze tøí možností jak hru ovládat buï pomocí Wii Remote, Nunchuck nebo klasického Wii ovladaèe

Online: vlastní onlinová sí spoleènosti Capcom umožòuje jednoduše se spojit a s dalšími až tøemi hráèi vyrazit na lov

Vylepšený mód jednoho hráèe: Monster Hunter Tri pøináší vylepšený mód jednoho hráèe, který Vám v poklidu umožní vstoupit do svìta hry Monster Hunter a sérií questù Vás pomalu seznámí se všemi herními mechanismy

Pøístupnost: vylepšené uživatelské rozhraní umožòuje hráèùm jednoduše zvolit správný pøedmìt pro danou situaci pomocí ikon pro tìžbu, sbìr, porcování a další

Ministránka hry (Neleknìte se!)