Sports Nintendo Selects

Tématická pìtice sportovních simulací (tenis, golf, box, bowling a baseball) tìží maximum z potenciálu bezdrátového Wii ovladaèe vybaveného snímacím pohybovým senzorem. Pøipravte se na bezkonkurenènì hluboký hráèský zážitek snesoucí srovnání snad jen s opravdovým sportováním.

Pìtice sportovních simulací využívá bezdrátového ovladaèe se snímaèem pohybu jako unikátního sportovního náèiní. U tenisu staèí ovladaè uchopit jako tenisovou raketu a pustit se do nekoneèné série forehandù, backhandù, smeèù, vysokých míèkù a dalších druhù úderù. Ovladaè preciznì rozpozná rychlost i úhel všech provedených pohybù. V baseballu zase budete Wii ovladaè držet stejnì jako baseballovou pálku a pokoušet se odpálit míèek co nejdále a obìhnout všechny mety v krásném èistém homerunu. U bowlingu budete ovladaè držet jako bowlingovou kouli, jejíž pomocí srazíte na první pokus všechny kuželky. Box jako jediný sport využívá kromì bezdrátového ovladaèe Wii Remote i Nunchuk ovladaè. Vaším úkolem bude samozøejmì jako v opravdovém boxu knockoutovat svého protivníka v nìkolika kolech a stát se absolutním vítìzem. A nakonec je tu zelený sport, kde Wii ovladaè plní funkci golfové hole. Green, antuka, boxérský ring, bowlingová dráha i prašné baseballové høištì èekají na své šampióny, kterými budete v pøípad titulu Wii Sports právì vy!

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.