Xenoblade Chronicles

O høe
Xenoblade Chronicles je epické RPG, které vyšlo exkluzivnì pro herní konzoli Wii. Pochází z dílen Nintenda a studia Monolith Soft a jak na Wiièku, tak na konkurenèních platformách nemá bratra.

Pøíbìh
Dìj této hry se odehrává na tìlesech Bionis a Mechnonis, které podle legendy zbyly po dvou gigantických postavách, které mezi sebou vedly neúprosnou válku. Válèí také rody, které na obou tìlesech žijí. Boje zaèal rod Mechonù, mechanická stvoøení žijící na tìlese Mechonis. Snaží se znièit veškerý život na tìlese Bionis, jehož obyvatelé proti mechanickým tvorùm nemìli šanci. To se zmìnilo v den, kdy se do rukou rodu Homù dostal magický meè Monado, které jako jediná zbraò dokáže Mechonùm ublížit. Nyní je tento meè ve vašich rukou a vy se spolu se svými pøáteli ze své domácí kolonie vydáváte na epické dobrodružství po obou tìlesech, abyste porazili nepøátelé, pomohli ostatním v nesnázích a nastolili opìt klid a mír.

Herní mechanismy
Popsat Xenoblade Chronicles do sebemenších detailù by zaplnilo spoustu listù. My jsme si však tu práci udìlali – pøeètìte si pod následujícími odkazy o všem, co vás zajímá. Souèástí jednotlivých pøíspìvkù je také spousta obrázkù a videí:

èást první – prolog
èást druhá – postavy
èást tøetí – bojový systém
èást ètvrtá – harmonie, mise a další

Typické japonské RPG
Xenoblade Chronicles bychom oznaèili jako typické japonské RPG. Takové už tradiènì vynikají propracovaným fantasy pøíbìhem, velkým poètem postav a nepøátel, typicky vyšší obtížností, obrovským herním rozsahem a úchvatnou audiovizuální stránkou, která je mixem fotorealistické grafiky s fantasy a tradièními prvky japonských komiksù (manga) a kreslených filmù (anime). Oproti “západním” RPG se pak liší pøedevším tím, že jejich dìj je mnohem lineárnìjší a také svým bojovým systémem.

Vývojáø
Za hrou Xenoblade Chronicles stojí japonské vývojáøské studio Monolith Soft, jehož majoritním vlastníkem je od roku 2007 Nintendo. Zbývající podíl patøí až na zanedbatelnou èástku Namco Bandai. Studio Monolith Soft se proslavilo sérií RPGéèek Xenosaga. S ní však Xenoblade Chronicles nemá mnoho spoleèného. Titul se mìl pùvodnì nazývat Monado: Beginning of the World, byl však pøejmenován na poèest vedoucího vývoje Tetsuyi Takahashiho, který je duchovním otcem výše zmínìné Xenosagy.

Monolith Soft spolupracoval na sérii Baten Kaitos, která byla doma na Nintendu GameCube, pøedchùdci Wiièka a také na Super Smash Bros. Brawl pro Wii. Jejich vlastním titulem pak je pecka Disaster: Day of Crisis, který vyšel v roce 2008 pro Wii a kombinuje prvky adventury, RPGéèka s originálním námìtem toèícím se okolo teroristické organizace, která chce využít ke svému prospìchu øadu na sobì navazujících pøírodních katastrof, který je vyprávìn celou øadou cinematických cut-scén.

Xenoblade Chronicles je v prodeji ve dvou verzích – jednak jako samostatná hra a jednak jako limitovaná edice v balení s èerveným ovladaèem Classic Controller Pro. Obì verze vyènívají, že kromì tradièního boxartu obsahuje také alternativní, kteøí vybrali fanoušci krátce pøed vydáním hry prostøednictvím evropských stránek Nintenda.

Toto je popis ke samostatné høe.

Minimální konfigurace:
– herní konzole Wii
– ovladaèe Wii Remote a Nunchuk

Doporuèená konfigurace:
– herní konzole Wii
– ovladaè Classic Controller nebo Classic Controller Pro